Skip to main content Skip to footer

Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn i alderen 0-3 år sammen med mor og / eller far. 
 
Musikk fra livets begynnelse har som hovedmål å ta i bruk og stimulere det musiske i oss. I det nære samspillet mellom foresatte og barn har vi de beste forutsetninger for å utvikle og glede oss i musikken. 
Musikk og sang styrker samhørighet og samhandling mellom voksne og barn og gir barnet et ekstra god mulighet for utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.
Kurset er et livsynsnøytralt og gruppene er delt etter barnas alder. 
Det er ingen krav til forkunnskaper for foreldre.

Musikklek

Musikklek er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 3 år i løpet av høstsemesteret. 
Musikklekgrupper er for barn 3-5 år delt etter barnas alder.
 
I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og rytme, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.
Vi ønsker å gi barnet et positivt forhold til musikk og å stimulere skapende virksomhet.
Her skaper vi musikkglede sammen.
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.