Skip to main content Skip to footer

Prisoversikt

Kontingentreglement

Alle priser er pr. semester (halvt år)

Elevkontingent faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes politisk for ett år om gangen, og justeres pr.1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.

Ved påmelding aksepterer man følgende betingelser:

  • Avtalen er økonomisk bindende semestervis, og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no
  • Lærere kan ikke motta utmeldinger.
  • Utmeldingsfrist for vårsemesterert er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai. 
  • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp.
  • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: kulturskolen@stavanger.kommune.no innen en (1) uke etter mottatt henvendelse.

Nye elever har 1 prøvetime fortløpende etter tildelt plass. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen, for å slippe å betale.

Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin. Prøvetimer gjelder ikke for kortkurs.

Pris pr. semester (halvt år) fom 1/1-24

Musikk

Musikk fra livets begynnelse 0-2 år   1825,-

Musikklek 3-5 år 1825,-

Kulturkarusellen 1.-2.klasse 1925,-

Inkludert 75,- Materiell avgift

Kulturskolekor 1825,-

Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent

Sang- og instrumentundervisning 2100,-

Steeldrum 2100,-

Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent

Instrumentleie 400,-

Teater

Teater/drama 2285,-

Inkludert 185,- Materiell avgift  

Visuelle kunstfag

Animasjon 2100,-

Bilde/Visuell kunst 2285,-

Inkludert 185,- Materiell avgift  

Tegning fordypning 2285,-

Inkludert 185,- Materiell avgift  

Dans

Dansepartier opp til 6 år 1825,-

Øvrige dansepartier 2100,-

Fordypning dans 2100,-

Tåspiss 800,-

Kun i kombinasjon med annet parti, ordinær kontingent hvis eneste disiplin

Samspillskontingent

Ordinær kontingent (2100,-) hvis eneste disiplin

Orkester 800,-

Bandskole 800,-

Fordypningsgrupper musikk 800,-

Talentutvikling musikk og dans

Unge talenter Bjergsted 2100,-

Interne elever betaler elevkontingent 2100,- i tillegg. Totalt 4200,-

Link til vilkår

TaDa - 2100,-

Ungdomskompani og ballettsatsing

Interne elever betaler elevkontingent 2100,- i tillegg. Totalt 4200,-

Link til vilkår

Ballettprogram 2100,-

Interne elever betaler elevkontingent 2100,- i tillegg. Totalt 4200,-

Link til vilkår

Dansekompani ung 2100,-

Interne elever betaler elevkontingent 2100,- i tillegg. Totalt 4200,-

Link til vilkår

Rabatter

Søskenmoderasjon

Det gis 25% når samme foresatt står som betaler. For endring av betaler (fakturamottaker), kontakt kulturskolens administrasjon! Skolen kan ikke gjøre endring i status på betaler (fakturamottaker) uten skriftlig samtykke fra begge parter. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.
Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner bortsett fra på dans, eller ved deltakelse på kortkurs.


Sen start

Det gis ingen reduksjon i pris ved sen start i august, september eller i januar.

Reduksjoner etter dette: 
300,- i reduksjon ved oppstart i oktober og februar. 
600,- i reduksjon for oppstart i november og mars. 
900,- i reduksjon for oppstart i desember og april.

Innbetalt kontingent refunderes ikke, bortsett fra i spesielle tilfeller.

Rabatt på dans

For elever som går på flere dansepartier fra og med parti nr 2

100,-  rabatt på danseparti nr.2
200,-  rabatt på danseparti nr.3
300,-  rabatt på danseparti nr.4

Friplasser

Kulturskolen har til rådighet 100 friplasser. For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Klikk her for mer informasjon om vår friplassordning.       

Annen informasjon

Elever kan ha kun én instrumentplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.
Permisjon innvilges kun ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer.

Ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår, kan en ved forespørsel kreve reduksjon av egenandel, dersom fraværet skyldes mangel på vikar.
Kravet må fremsettes innen 30.juni for vårsemestret og innen 31.desember for høstsemestret.

Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.

Når vi regner refusjon brukes følgende formel:

Års-sats kontingent (kalenderår) / 36 undervisningsuker i året = timepris pr. undervisning.

Merk, man får ingen refusjon for de to første avlyste timer.

Fra tredje avlyste time får man følgende refusjon:

timepris pr. undervisning x antall ganger avlysning.

 
Eventuelle klager sendes rektor.