Skip to the content

Kriterier for elever i UtB

For å bli tatt inn i UtB må du ha:

Høyt utøvernivå på hovedinstrumentet

Gode forutsetninger for videre utvikling

Motivasjon og tid til å prioritere programmet

Anledning til å øve inn mye repertoar

Soloundervisning for elever tilknyttet UtB er minimum 45 min. per uke (36 uker).
Elevens kulturskole i hjemkommunen er ansvarlig for soloundervisning med kvalifisert lærer.
Det forutsettes at søker har klarert mulighet for utvidet undervisningstid med sin lokale kulturskole.
Elever på MDD-linje på videregående skole vil normalt ha sin lærer på musikklinjen som sololærer.

UtB er et program der hver elev skal ha forhold hvor det er mulig å utvikle seg mest mulig på sitt instrument. Dette forutsetter dermed at alle UtB elever har sololærere med høyt profesjonelt utøvernivå.

Alle sololærere for UtB elever skal godkjennes av styret i UtB.

UtB kan bistå med råd og praktisk hjelp ved et eventuelt lærerbytte.

Elever med reisevei mer enn 1 ½ time, én vei, kan, etter søknad før semesterstart, unntas fra faste ukentlige prøver og delta i «Distriktsprogram» dvs et mindre omfattende program. Alle i UtB kan velge «Hovedprogram», men er da forpliktet til å følge hele programmet. 

 

Dette forventes av elever i Unge talenter Bjergsted:

Obligatorisk frammøte –  det innvilges permisjon kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier. Det kan innvilges permisjon ved obligatoriske skolearrangement, konfirmasjonsundervisning og helt spesielle saker. Det innvilges ikke permisjon til andre fritidsaktiviteter, ferie e.l. Alt fravær må søkes om skriftlig så tidlig som mulig, senest 3 uker før permisjonen. Eleven kan risikere å ikke kunne delta i kammermusikk og/eller konserter dersom det er fravær i prøveperioden

Alltid være forberedt til prøver og konserter

Ha orden i noter - Hver elev er ansvarlig for sine stemmer 

Medvirkning på solokonserter minimum 2 ganger pr år

Medvirkning på ensemblekonserter

Presise oppmøter til prøver og konserter. Alle elever skal til en hver tid holde seg oppdatert mht prøver, konserter, prosjekter etc

Øving - elever i UtB må sette av mye tid til daglig øving og alltid være forberedt til kammermusikk, kammerorkester osv

Evaluering Alle elever blir løpende evaluert mht utvikling, øving og innsats gjennom skoleåret. For å få beholde plassen i UtB må både sololærer, kammermusikklærer og teorilærere anbefale at eleven skal få fortsette påfølgende skoleår.

Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i UtB

Læreplan Unge talenter Bjergsted