Skip to main content

Søk på alder og sted

Kulturkarusellen STOLT - Gausel skole

Stavanger kulturskole og Gausel skole starter opp et pilotprosjekt med tilrettelagt kulturkarusell for STOLT-elever ved Gausel skole skoleåret 2021/2022. Intensjonen er at kulturskolen, i samarbeid med Gausel skole, vil tilby en tilrettelagt arena for sosial mestring og inkludering, i tillegg til utfoldelse i kunstfag for denne elevgruppen. I første omgang går tilbudet ut til elever på 2. og 4. trinn.
 
Metodikk: Musikkterapi og kreativ dans. Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes sterke sider og ressurser. Gjennom samspill og dans kan vi legge til rette for mestring for den enkelte elev og en følelse av gruppetilhørighet. Vi kan gjennom improvisasjon innenfor gitte rammer utforske ulike følelsesuttrykk og bli kjent med kropp og bevegelse.
 
Mål: Elevene skal få utfolde seg i kunstfag med sine egne ressurser. Opplevelse av musikk- og danseglede står sentralt. Undervisningen tilrettelegges slik at eleven opplever mestring ut ifra sine forutsetninger. Det er ikke resultatet, men prosessen og gode øyeblikk som er det viktigste. Tilrettelagt kulturkarusell er en viktig inkluderingsarena gjennom opplevelsen av fellesskapet en utøver gjennom kunstfag.

Påmelding

Kulturkarusellen STOLT - Gausel skole