Retningslinjer ved kjøp av utvidet undervisningstid

Følgende retningslinjer gjelder ved kjøp av utvidet undervisningstid

 

1. Utvidet undervisningstid skal brukes til å styrke individuell undervisning

2.. Søknad om utvidet undervisningstid vil bli innvilget etter behandling i kulturskolens administrasjon, og i samråd med elevens lærer. Tildelingen foretas parallelt med inntak av nye elever, og vil begrenses dersom Kulturskolen har ventelister på instrumentet.

 

3. For å kunne få godkjent ekstra undervisningstid er det en forutsetning at eleven øver jevnlig og har en forventet progresjon på instrumentet.

 

4. Elever som deltar i et av skolens samspilltilbud prioriteres.

Søknad skal sendes inn på skjema som du finner her(pdf): Søknadsskjema utvidet undervisningstid    
Obs! på enkelte maskiner må skjemaet lastes ned før man fyller ut og sender inn

 

Utvidelse av undervisningstiden gir følgende pris:

10 min. utvidelse                    kr. 2.100,- pr. semester   pr. 01.08.17

+ grunnressurs                         kr. 1.850,- pr. semester   pr. 01.01.17

                                    Sum     kr 3.950,- pr. semester 

 

Avtalen er bindene for ett skoleår.

 

Kontingentsatsene kan endres / justeres ved indeksreguleringer og / eller endrede lønnsbetingelser.

Pris Utvidet tid følger skoleåret, eventuell økning følger skoleåret.

 

 

Søknadsfrist er 1. mai