Kriterier for elever i UtB

For å bli tatt inn i UtB må du ha

  • Høyt utøvernivå på hovedinstrumentet
  • Gode forutsetninger for videre utvikling
  • Motivasjon og tid til å prioritere programmet
  • Anledning til å øve inn mye repertoar

Soloundervisning for elever tilknyttet UtB er minimum 45 min. per uke (36 uker).
Elevens kulturskole i hjemkommunen er ansvarlig for soloundervisning med kvalifisert lærer.

Det forutsettes at søker har klarert mulighet for utvidet undervisningstid med sin lokale kulturskole.
Elever på MDD linje på videregående skole vil normalt ha sin lærer på musikklinjen som sololærer.

UtB er et program der hver elev skal ha forhold hvor det er mulig å utvikle seg mest mulig på sitt instrument. Dette forutsetter dermed at alle UtB elever har sololærere med høyt profesjonelt utøvernivå.

Alle sololærere for UtB elever skal godkjennes av styret.i UtB

UtB kan bistå med råd og praktisk hjelp ved et eventuelt lærerbytte.

Dette forventes av elever i Unge talenter Bjergsted:

Obligatorisk frammøte –  det innvilges permisjon kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier.

Det kan innvilges permisjon ved:
                                      obligatoriske skolearrangement 
                                         konfirmasjonsundervisning 
                                         helt spesielle saker

Det innvilges ikke permisjon til andre fritidsaktiviteter, ferie e.l.

Eleven kan risikere å ikke kunne delta i kammermusikk / og eller konsert/er dersom det er fravær i prøveperioden. 

Alt fravær må søkes skriftlig så tidlig som mulig,senest 3 uker før permisjonen,til koordinator Olav Stener Olsen

olav.stener.olsen@stavanger.kommune.no

Alltid forberedt til prøver og konserter

Orden i noter – Hver elev er ansvarlig for sine stemmer 

Medvirkning på solokonserter minimum 2 ganger pr år.

Medvirkning på ensemblekonserter
Presise oppmøter til prøver og konserter
Alle elever skal til en hver tid holde seg oppdatert mht prøver, konserter, prosjekter etc
Øving:
Elever i UtB må sette av mye tid til daglig øving og alltid være forberedt
til kammermusikk, kammerorkester osv.


Evaluering:
Alle elever blir løpende evaluert mht utvikling, øving og innsats gjennom skoleåret. For å få beholde plassen i UtB må både sololærer, kammermusikklærer og teorilærere anbefale at eleven skal få fortsette påfølgende skoleår.

All informasjon om Unge talenter Bjergsted legges ut på websiden: www.stavangerkulturskole.no – musikk – Unge talenter Bjergsted


Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i UtB

Fagplan Unge talenter Bjergsted