I prosjektet "Lyd og film" vil en illustrere hvor stor betydning lyd kan ha for et visuelt uttrykk som film. "Lyd og film" er en stemningsorientert workshop hvor hovedfokuset er lydbevissthet. I TV-filmproduksjon blir musikk ofte bevisst brukt for å styre følelsene våre.

Vi vil fokusere på denne tematikken på en humoristisk måte gjennom bruk av konkrete eksempeler og i dialog med elevene lage filmmusikk sammen med dem ved å  bearbeide innspilte lyder( sampling)

 

Målgruppe: 5. - 7. trinn

1 klasse pr. workshop.

I workshopen vil en først ha en kort introduksjon av tematikken lyd og film  der klassen blir presentert for et kort klassisk filmklipp med dialog men uten musikk. Når dette er gjort spiller utøverne den samme scenen igjen men denne gang med sirkusmusikk ( utøverne spiller saksofon og gitar)     

Del 2: Dialog med elevene der en spør hvordan en nå oppfattet filmen. Utøverne  spiller så sammen scene med "støy"musikk, rolige klanger og moderne hiphop. Kan filmens uttrykk og mening bli forandret eller forsterket bare ved hjelp av å endre  musikken?

Del 3 Alle elevene blir bedt om å finne sin egen lyd innenfor rommets vegger. Utøverne velger ut 3-5 lyder som en sampler ved hjelp av mikrofon  og musikkprogrammet "Ableton". Elevene skal selv få være med å lage/forme musikken til en biljaktscene med naturlig billyd men uten musikk.Dettte vil en gjøre ved hjelp av lydene de allerede har samplet og lagret i klassens lydbibliotek.Utøverne vil så "fargelegge" biljaktscenen ved lydbearbeiding av nettopp disse lydene( foruten gitar/saksofon /synthesizer).

- skape bevissthet rundt lyd og bilde både gjennom samtale og praksis.
- inspirere elevene til å se hvilke muligheter som ligger i sampling og derav inspirere dem til  
  musikalsk kreativitet
- elevene skal lage musikk til et filmklipp

Kompetansemål i henhold til Kunnskapssløftet
Musikk

•improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
•komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
Norsk
•bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
Samfunnsfag
•gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur

Inge W. Breistein deltar i workshopen med synth/trommegrooves/produksjon. 
Inge har master i improvisasjonsmusikk fra IMD/UIS og er utdannet musiker med saksofon som hovedinstrument. Inge har utdanning innen lydproduksjon og har produsert reklamemusikk og beats for kjente artister. Han har også vært delaktig i større danseproduksjoner.


Kristian Gullåsen deltar i workshopen med bass/gitar/produksjon. Kristian er utdannet lærer ved HIB og jazzmusiker ved IMD/UIS med gitar som hovedinstrument. Han har vært delaktig i flere innspillinger og tverrfaglige prosjekter innenfor dans, film og teater. Kristian har jobbet som gitarlærer ved Stavanger kulturskole i 3 år og jobber nå freelance fra Bergen.

https://soundcloud.com/ingewb/antilopen