Informasjon om Den kulturelle skolesekken

 

Generell del 

Den kulturelle skolesekken er vedtatt som en varig nasjonal ordning.
 (Stortingsmelding nr 8 for 2007-2008 "Den kulturelle Skulesekken i framtida )

De nasjonale målene for DKS:  

DKS skal 
•    medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
•    legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent  
     med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
•    medvirke til å utvikle en helhetlig integrering av kunstnerlige og kulturelle 
      uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

 

Den kulturelle skolesekken Stavanger kommune


Skoleåret 2017-18 fikk  43 249 elever fra 1. - 10. trinn  delta på en kulturopplevelse i regi av DKS.
DKS-Stavanger kommune tilbød totalt 48 produksjoner ( der iblant skolekino med 3 filmer og 7900 elever) innen sjangrene dans, film, kulturarv litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 

Stavanger kulturskole stod for 19 produksjoner.
3 av produksjonene foregikk i Stavanger kulturskole sine lokaler mens de resterende foregikk på den enkelte skole.
16 av våre produksjoner var workshop innen dans-drama-visuell kunst- «crossover»
Utøverne våre er hovedsakelig lokale utøvere som er ansatt i kulturskolen eller/og jobber freelance  

Ønsker du å vite mer om de enkelte produksjonen som kulturskolen har ansvar for, kan du velge disse i menyen til venstre.

Henvendelser: 
DKS-ansvarlig Roald Hindal
avdelingsleder Stavanger  kulturskole