Retningslinjer ved kjøp av utvidet undervisningstid

Følgende retningslinjer gjelder ved kjøp av utvidet undervisningstid

 

1. Utvidet undervisningstid skal brukes til å styrke individuell undervisning

2. Avtalen er bindene for ett skoleår.

3. Lærer skal godkjenne at det søkes om utvidet undervisningstid, før søknad sendes

4. Søknad om utvidet undervisningstid vil bli innvilget etter behandling i kulturskolens administrasjon, og i samråd med elevens lærer. Tildelingen foretas parallelt med inntak av nye elever, og kan begrenses dersom Kulturskolen har ventelister på instrumentet.

5. Det kan søkes om 10 minutters utvidelse av undervisningstiden.  

Søknad skal sendes inn på skjema som du finner her(pdf): Søknadsskjema utvidet undervisningstid    
Obs! på enkelte maskiner må skjemaet lastes ned før man fyller ut og sender inn

 

Utvidelse av undervisningstiden gir følgende pris:

10 min. utvidelse                    kr. 2.100,- pr. semester   pr. 01.08.17

+ grunnressurs                         kr. 1.850,- pr. semester   pr. 01.01.17

                                    Sum     kr 3.950,- pr. semester 

 

Kontingentsatsene kan endres / justeres ved indeksreguleringer og / eller endrede lønnsbetingelser.

Pris Utvidet tid følger skoleåret, eventuell økning følger skoleåret.